9 października 2020

Zapytanie ofertowe nr 1/2020/PROM

Federacja Polskich Banków Żywności w Warszawie zaprasza do składania ofert na „Opracowanie przewodnika ograniczania marnotrawstwa żywności poprzez realizację eksperckiego badania metodą delficką” w ramach projektu pt. „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności” (PROM)

Nr postępowania: 1/2020/PROM, 08.10.2020

Opis przedmiotu zapytania:

W ramach projektu PROM finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Federacja Polskich Banków Żywności planuje opracowanie przewodnika ograniczania marnotrawstwa żywności, w formie raportu z realizacji eksperckiego badania metodą delficką. Realizacja badania ma się odbyć poprzez powołanie grupy roboczej złożonej z wysokiej klasy ekspertów z dziedziny nauki, biznesu, organizacji społecznych oraz administracji publicznej. Grupa 10 powołanych ekspertów będzie pracowała metodą delficką. Metoda ta wykorzystywana jest do określenia prawdopodobieństwa lub czasu zajścia przyszłych zdarzeń. W ramach pracy grupy odbędą się min. 3 spotkania (dopuszczalne są spotkania on-line):
1. inicjujące pracę grupy i definiujące problemy,
2. sprawdzające progres pracy grupy,
3. prezentujące wyniki oceny ekspertów.

Cele badania
Jaka będzie skala zjawiska marnowania żywności w Polsce w 2030?
Jaka będzie rola poszczególnych podmiotów: biznes, administracja publiczna krajowa i europejska, nauka, NGO, konsumenci w ograniczaniu marnowania żywności?
Jaka będzie rola i forma uczestnictwa Banków Żywności na ograniczanie marnowania żywności do 2030?
Jakie nakłady będą potrzebne, aby skutecznie ograniczyć marnowanie żywności do 2030?
Jakie działania muszą być podjęte, aby skutecznie ograniczyć marnowanie żywności do 2030?

Zadaniem firmy badawczej będzie:
1. Opracowanie szczegółowej metodyki badawczej dla metody delfickiej.
2. Przygotowanie ankiet badawczych.
3. Współpraca z FPBŻ przy wyborze ekspertów do badania.
4. Wybór i wykorzystanie narzędzia do zbierania wyników ankiet on-line.
5. Przeprowadzenie badania wśród grupy 10 ekspertów.
6. Przeprowadzenie 3 spotkań w trybie on-line.
7.Przygotowanie raportu z badania w formie przewodnika.

Raport zostanie opracowany w formie przewodnika. Raport musi być zgodny z wizualizacją projektu PROM i zawierać wszelkie niezbędne logotypy oraz opisy dotyczące finansowania. Raport będzie dostępny tylko w wersji on-line. Jednak w celu jego upowszechniania, w tym ewentualnego drukowania, zostanie on opracowany w wersji do druku. Powinien zawierać: krótki opis organizacji zamawiającej, opis projektu, skrócony opis metodyki, wskazać imiennie ekspertów (profil eksperta), przedstawić wyniki raportu oraz rekomendacje. Raport powinien posiadać atrakcyjną szatę graficzną.

Warunki udziału w postępowaniu – wymagania w stosunku do Wykonawcy
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
b) Posiadają udokumentowane doświadczenie w realizacji badań jakościowych, w tym metodą delficką.
c) Dysponują zespołem i możliwościami wykonawczymi gwarantującymi realizację Zamówienia w terminie i w sposób zapewniający wysoką jakość.
Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
Ofertę (skan) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: maria.kowalewska@bankizywnosci.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.10.2020 roku do godziny 15:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty. W temacie wiadomości należy wpisać „Oferta PROM”.

Pełna treść zapytania wraz z załącznikami: ZAPYTANIE OFERTOWE_1/2020/PROM 08.10.2020

23 listopada 2020

Zapytanie ofertowe nr 2/2020/PROM

Federacja Polskich Banków Żywności w Warszawie zaprasza do składania ofert dotyczących rozbudowy systemu enova365 o moduł Business Intelligence w ramach projektu pt. „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej... czytaj dalej

13 listopada 2020

Wynik zapytania ofertowego nr 1/2020/PROM

Federacja Polskich Banków Żywności w Warszawie dokonała oceny ofert dotyczących „Opracowania przewodnika ograniczania marnotrawstwa żywności poprzez realizację eksperckiego badania metodą delficką” w ramach... czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności