23 listopada 2020

Zapytanie ofertowe nr 2/2020/PROM

Federacja Polskich Banków Żywności w Warszawie zaprasza do składania ofert dotyczących rozbudowy systemu enova365 o moduł Business Intelligence w ramach projektu pt. „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności”(PROM)

Nr postępowania: 2/2020/PROM, data: 23.11.2020 r.

Opis przedmiotu zapytania:

 1. Zakup i wdrożenie dodatku Business Intelligence na rzecz Zamawiającego do systemu enova365 umożliwiającego w zakresie systemu ERP tworzenie określonych raportów i ich analizę (grupowanie, sortowanie, filtrowanie oraz agregacja danych w określonym zakresie czasu).
 2. Zakup licencji i wdrożenie oprogramowania Power Business Intelligence na rzecz Zamawiającego, czyli usługi analizy biznesowej firmy Microsoft, umożliwiającej prezentowanie interaktywnych pulpitów przedstawiających zagregowane dane na podstawie bazy danych enova365.
 3. Raportowanie baz danych (raporty szczegółowe).
 4. Analizowanie danych (porównywanie danych, tabele, zestawienia).
 5. Monitoring danych (alerty, tabele).

Po stronie Wykonawcy będzie zakup licencji i wdrożenie oprogramowania Power Business Intelligence na rzecz Zamawiającego do systemu ERP enova365 oraz udostępnienie aplikacji Power BI w następujących obszarach:

 1. Analiza pozycji dokumentów. Zakres analizy danych obejmie wykaz:
 • Zestawień z zakresu przyjęć magazynowych
 • Kontrahentów
 • Producentów lub dystrybutorów
 • Kategorii produktowych
 • Wartości przyjęć magazynowych
 1. Przygotowanie wizualizacji danych dla zadanych okresów czasu
 2. Agregacje danych od ogółu do szczegółu
 3. Skonfigurowanie dodatkowych raportów dostosowanych do potrzeb zamawiającego
 4. Określenie ilości stanowisk (licencji).

Dodatkowo po stronie Wykonawcy będzie przeprowadzenie 20 godzin szkoleń z zakresu budowania własnych raportów dla użytkowników oraz udostępnienie 20 roboczogodzin na wsparcie IT.

Warunki udziału w postępowaniu – wymagania w stosunku do Wykonawcy

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
 2. Posiadają minimum 2 letnie doświadczenie realizacji we wdrażaniu BI do systemu informatycznego enova365, rozumiane, jako min. 2 letni okres obowiązywania umowy dystrybucyjnej Wykonawcy z producentem oprogramowania enova365, firmą Soneta Sp. z .o.o.;
 3. Posiadają minimum 1 wdrożenie BI do systemu enova365
 4. Dysponują zespołem i możliwościami wykonawczymi gwarantującymi realizację Zamówienia w terminie i w sposób zapewniający wysoką jakość.

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę (skan) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: monika.modrzejewska@bankizywnosci.pl lub w formie papierowej na adres: Federacja Polskich Banków Żywności, Al. Jerozolimskie 30/8, 00-024 Warszawa
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.12.2020 roku do godziny 23:59. Decyduje data i godzina wpływu oferty. W temacie wiadomości należy wpisać „Oferta BI”.

Pełna treść zapytania ofertowego oraz załączniki: opis przedmiotu zamówienia, formularz ofertowy, załącznik nr 3, oświadczenie, wykaz usług.

 

 

23 listopada 2020

Zapytanie ofertowe nr 2/2020/PROM

Federacja Polskich Banków Żywności w Warszawie zaprasza do składania ofert dotyczących rozbudowy systemu enova365 o moduł Business Intelligence w ramach projektu pt. „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej... czytaj dalej

13 listopada 2020

Wynik zapytania ofertowego nr 1/2020/PROM

Federacja Polskich Banków Żywności w Warszawie dokonała oceny ofert dotyczących „Opracowania przewodnika ograniczania marnotrawstwa żywności poprzez realizację eksperckiego badania metodą delficką” w ramach... czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności